Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1: Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Yenice Mah. Terme Cad. No. 15/6, 40100 Kırşehir adresinde yer alan Myrina Yayınları ile web sitesini kullanan ve üye olan (ÜYE) arasında akdedilmiştir.

Sözleşmede Myrina Yayınları ve ÜYE birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılacaktır.

 

Madde 2: Sözleşmenin Amacı ve Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Myrina Yayınları’nın sahip olduğu www.myrinayayinlari.com.tr internet sitesinin üyelerine sunacağı ürün ve hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. www. myrinayayinlari.com.tr kullanıcılarına ürün tedarik etme imkanı tanıyan ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu internet sitesinin kullanılması ve üye kaydı yapılması işbu sözleşmenin okunduğunu ve kabul edildiğini göstermekte olup işbu sözleşme www. myrinayayinlari.com.tr yer alan ürün ve hizmetlerden faydalanan kullanıcılar için bağlayıcıdır.

 

Madde 3: Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

3.1.1. Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.1.2. Üye, hiçbir suretle sunulan hizmetleri suç teşkil eden ve/veya kamu düzenini bozucu yahut ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edecek şekilde ve onların hakların ihlal edici şekilde kullanamayacağı gibi başkalarının yapikrediyayinlari.com üzerinden verilen hizmeti kullanmasını engelleyemez.

3.1.3. Üye, kendisi ile ilgili verdiği bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin değişmesi halinde derhal bilgilerini güncelleyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.1.4. Üye, internet sitesine giriş yapabilmek için kendisinin oluşturmuş olduğu şifre bizzat kendisi kullanmakla yükümlü olup, üçüncü kişilerden saklamak ve korumakla yükümlüdür. Şifrenin herhangi bir sebeple üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde gerçekleşebilecek zararlardan Üye’nin kendisi sorumludur. Üye, şifrenin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde üyenin, üyelik bilgileri ile kişisel verilerine ulaşılması halinde doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların tamamen kendisine ait olduğunu, Myrina Yayınları’nın mali&hukuki hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye kullanmakta olduğu şifrenin üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrenmesinin akabinde derhal Myrina Yayınları’nı bu konuyla ilgili olarak bilgilendirmekle yükümlüdür, ancak Üye’nin gerekli bilgilendirmeleri yapmış olması hukuki ve cezai sorumluluklarının sona ermesi anlamına gelmeyecektir.

3.1.5. Üye, www. myrinayayinlari.com.tr hizmetlerinden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranmamayı beyan ve taahhüt eder.

3.1.6. Üye, hizmetten faydalanan diğer kullanıcıların kişisel verilerine, bilgilerine izinsiz ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı, paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.

3.1.7. Üye’nin üyelikten ayrılması yahut üyeliğin Myrina Yayınları tarafından sonlandırılması halinde herhangi bir hak talebinde bulunması mümkün değildir.

3.1.8. Üye, üyeliğini dilediği zaman sona erdirme hakkına sahiptir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez yahut satılamaz.

3.1.9. Üye, www. myrinayayinlari.com.tr üzerinden kanuna aykırı ve/veya suç teşkil eden bilgiler içeren mesajlar paylaşmayacağını, virüs, solucan vb.  www. myrinayayinlari.com.tr’ye ve üçüncü şahıslara zarar verebilecek zararlı yazılımları kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1.10. Üye, www. myrinayayinlari.com.tr’de bulunan içerik, tasarım ve yazılımlar ile Myrina Yayınları marka ve logolarına ilişkin fikri mülkiyet haklarının tamamının Myrina Yayınları’na ait olduğunu, sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin Üye’ye devredilmediğini, www. myrinayayinlari.com.tr’yi ve www. myrinayayinlari.com.tr içerisinde bulunan tasarım, içerik ve yazılımları hiçbir şartta kopyalamayacağını ve/veya taklit etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Myrina Yayınlar’nın Hak ve Yetkileri

3.2.1. Üye işbu sözleşme ile sözleşme kapsamında kendisine verilen hizmetin Myrina Yayınları tarafından her zaman için tek taraflı ve sebepsiz olarak sürekli veya geçici olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Üye’nin işbu sözleşmeye yahut kanuna aykırı bir davranışta bulunması halinde Myrina Yayınları’nın sözleşmeyi haklı sebeple derhal sona erdirme yetkisi bulunmaktadır. Bu durum üyenin bilgilerini hatalı bildirmesi halinde de geçerlidir. Ayrıca belirli bir zaman boyunca güncellenmeyen kullanılmayan üyelikler dondurulabilir yahut sona erdirilebilir.

3.2.2. Myrina Yayınları’na ait internet sitesinde reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece www. myrinayayinlari.com.tr’ye ve Myrina Yayınları tarafından yetki verilen üçüncü kişilere aittir.

3.2.3. Myrina Yayınları üye tarafından paylaşılan bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmamak ve korumakla yükümlüdür. Üye tarafından kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel bilgilerim izinsiz ve yetkisiz kişilerle paylaşılması hali ise mevzuat gereği suç teşkil etmekte olup Myrina Yayınları’nın bu durumdan sorumlu tutulması mümkün değildir.

3.2.4. Myrina Yayınları teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün güncellemesi hatalarından sorumlu tutulamaz. Myrina Yayınları, www. myrinayayinlari.com.tr üzerinden sunduğu ürünleri ve bunlara ilişkin fiyatları dilediği şekilde belirleme, güncelleme ve değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Ürünlerde ve/veya fiyatlarda Myrina Yayınları tarafından herhangi bir değişiklik ve/veya güncelleme yapılması durumunda Üye herhangi bir mali & hukuki talepte bulunamayacaktır.

3.2.5. Myrina Yayınları mevzuat değişiklikleri ve/veya ticari gereklilikler sebebiyle gerekli görmesi halinde üyelik sözleşmesinin koşullarında tek taraflı değişiklik yapabilir. Sözleşmede yapılan değişiklikler sözleşmenin güncel halinin www. myrinayayinlari.com.tr’de yayımlanması ile geçerlilik kazanmış sayılır.

 

Madde 4: Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

İnternet sitesindeki formun doldurulması ile toplanan kişisel verileriniz üyelik işlemi sırasında tarafınıza sunulan Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Bu anlamda, üyenin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmaktadır. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan haklarına sahiptir. Üye olmak için doldurulan formda yer alan kişisel veriler siparişlerin alınabilmesi maksadıyla kullanılmakla birlikte verilen siparişler üyelere özel önerilerin sunulmasında baz alınacaktır. Üyeliğin Üye’nin kendisi veya yapikrediyayilari.com tarafından sonlandırılması halinde, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla üyenin kişisel bilgileri talep nedeniyle veya re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

 

Madde 5: Sözleşmenin Feshi ve Sözleşmede Değişiklikler

5.1. Myrina Yayınları ve üye işbu üyelik sözleşmesini diledikleri zaman sona erdirme hakkına sahiptir.

5.2.  Üye, işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri nedeniyle, Myrina Yayınları’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı doğrudan veya dolaylı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye böyle bir durumda Myrina Yayınları tarafından üyeliğinin iptal edilebileceğini ve sözleşmenin tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 6: Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde Kırşehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar işbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda Myrina Yayınları’nın ticari defter ve kayıtlarının HMK 193. Maddesi kapsamında kesin delil niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

Madde 7 Tebligat Adresleri

Üye tarafından Myrina Yayınları’na bildirilen adres, sözleşmeye ilişkin her türlü bildirim için yasal adres olarak kabul edilecektir. Üyenin adresinde değişiklik olması halinde sözleşme uyarınca bu bilgilerin güncellenmesi gerekmekte olup aksi halde sistemde yer alan adresine yapılan bildirimler geçerli kabul edilecektir. İşbu sözleşme nedeniyle, üye tarafından paylaşılan bilgilerde kayıtlı e-posta adreslerine yapılan bildirimler, bildirimin yollanmasından iki (2) gün sonra üyeye ulaşmış kabul edilir.

 

Madde 8: Yürürlük

İşbu sözleşme okunarak kabul edildiği anda yürürlüğe girecek olup taraflardan herhangi birince feshedilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.